Ons team van advocaten, met elk hun eigen specialisatie, staat voor u klaar in de volgende materies

Welke rechten heb ik als slachtoffer? Kan ik als slachtoffer een strafonderzoek of een strafprocedure opstarten? Welke rechten heb ik als dader in het kader van een lopend strafonderzoek? Kan ik als dader nog een gunst verkrijgen? Hoe verloopt de uitvoering van een straf in de praktijk? Wat indien ik de opgelegde geldboete niet in eenmaal kan betalen?

Het strafrecht kent bijzonder veel nuances en uitzonderingen. Bovendien is de procedure van het strafrecht verschillend van die van andere rechtstakken. Of u nu slachtoffer bent in een zaak, dan wel een verdachte, inverdenkinggestelde of beklaagde, wij zullen u met de nodige expertise bijstaan.

Wij zullen uw dossier steeds met de nodige zorg opvolgen en behartigen.

 • Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbanken
 • Strafrechtelijke verdediging in alle strafrechtelijke aangelegenheden (vanaf aanhouding, het strafrechtelijk onderzoek, de raadkamer tot wanneer de zaak wordt opgeroepen)
 • Burgerlijke partijstelling voor de verschillende strafrechtbanken
 • Sociaal en economisch strafrecht
 • Stedenbouw– en milieustrafrecht
 • Internering (inclusief zittingen voor de Commissie bescherming Maatschappij e.d.)
 • Strafuitvoering (ook in het kader van de strafuitvoeringsrechtbanken en probatiecommissie)
 • Cassatie in strafzaken.

In familiale zaken (verblijfsregeling kinderen, onderhoudsbijdragen, echtscheiding …) is het vaak financieel en emotioneel beter om een gerechtelijke procedure te vermijden. Daarom biedt ons kantoor de mogelijkheid van bemiddeling aan. Ons kantoor beschikt over een erkend familiaal bemiddelaar die u kan helpen om een geschil tussen twee of meerdere personen op te lossen en tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. De bemiddelaar treedt dan niet op in zijn hoedanigheid van advocaat, maar wel als een onpartijdig en neutraal persoon. De bemiddelaar helpt de partijen om hun beslissingen te analyseren en uit te werken, doch maakt zelf nooit zelf beslissingen. De voornaamste taak van een bemiddelaar is dus om de communicatie tussen partijen te herstellen. Bij een bemiddeling zal er sprake zijn van een “win-win” situatie, vermits de belangen van elke partij in rekening worden gebracht en elke partij het gevoel zal hebben dat hij gehoord werd.

Een eventueel akkoord zal op papier gezet worden door de bemiddelaar en desgevallend bekrachtigd worden door de Rechtbank.

Een ander voordeel van bemiddeling is dat dit vrijgesteld is van btw, dit in tegenstelling tot wanneer u een advocaat onder de arm dient te nemen voor een gerechtelijke procedure. Bovendien worden de kosten van bemiddeling vaak gedeeld door het aantal partijen (mits onderling akkoord kan hier evenwel van afgeweken worden).

Familierecht is een term die vele ladingen dekt.
Hieronder een opsomming van de materies waarin het kantoor u met de nodige expertise kan bijstaan.

 • Het aangaan en beeindigen van partnerrelaties:
  1. U wil trouwen of gaan samenwonen? Wat zijn de voor- en nadelen?
  2. U bent gehuwd en u wil scheiden of uw partner wenst uit de echt te scheiden?
  3. U bent feitelijk of wettelijk samenwonend maar jullie wegen scheiden en u wil regelingen maken met uw partner?
  4. Wat met de persoonlijke en gemeenschappelijke schulden?
  5. Wat met de schenkingen die u tijdens het huwelijk mocht ontvangen?
  6. U heeft nood aan een onderhoudsbijdrage van uw ex-partner?
 • Een regeling voor de kinderen:
  1. U heeft bij gezinsproblemen nood aan voorlopige maatregelen aangaande de kinderen (ouderlijk gezag, verblijfsregeling, financiële regeling …) of de gezinswoning?
  2. Voor welke verblijfsregeling kiest u best naargelang de leeftijd van de kinderen?
  3. U mag als ouder uw kind niet zien van de andere ouder?
  4. Wat is een correcte alimentatie voor de kinderen?
  5. De andere ouder betaalt zijn alimentatie voor de kinderen niet?
 • Afstamming en adoptie:
  1. U wil uw kind erkend zien, hoe gaat u best te werk?
  2. U wil een kind erkennen? Hoe gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?
  3. U wil het vaderschap van een kind betwisten?
  4. U denkt aan adoptie?
 • De rechten van grootouders:
  1. U mag als grootouder uw kleinkind niet zien daar u geen omgangsrecht heeft?
 • Nalatenschappen en vermogensplanning:
  1. U gaat erven en twijfelt of u de erfenis zou verwerpen? Hoe gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?
  2. U bent verwikkeld in een erfeniskwestie?
  3. U meent dat het testament van de overledene niet het laatste en dus niet het juiste testament is?
  4. U wenst uw partner veilig te stellen in geval van uw overlijden?
  5. U wenst te hertrouwen, wat zijn de gevolgen hiervan voor kinderen uit een vorige relatie?
  6. U wil uw nalatenschap regelen om discussie te vermijden ten tijde van uw overlijden tussen vb. uw kinderen en uw nieuwe partner?
  7. U wil uw vermogen plannen en uw successie optimaliseren?
 • Bekwaamheid van de persoon:
  1. U wil iemand onder bewind laten plaatsen omdat deze niet (meer) voor zichzelf of zijn goederen kan zorgen?
  2. U dreigt onder bewind te worden geplaatst en bent niet akkoord?

Wordt u geconfronteerd met voormelde vragen en zoekt u een advocaat in de omgeving van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, contacteer dan gerust ons kantoor om een afspraak vast te leggen. Wij helpen u graag verder.

Samen met u zullen wij uw specifieke situatie bekijken en de mogelijkheden bespreken.

Er zal steeds afgetast worden of een minnelijke oplossing tot de mogelijkheden behoort, indien dit niet het geval is, zullen uw belangen voor de rechtbank worden verdedigd.

Bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de jeugdrechtbank, correctionele rechtbank, bevoegde instellingen etc. in dossiers waarin de minderjarige dient te worden beschermd in het kader van een verontrustende opvoedingssituatie alsook in dossiers waarin de minderjarige een als misdrijf omschrijven feit zou hebben gepleegd.

Zoekt u hiervoor een advocaat in de omgeving van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, neem dan zeker contact met ons op.

Wanneer u bouwt of verbouwt, hoopt u uiteraard dat alles volgend plan verloopt. Soms is dit echter niet het geval, en is er al snel sprake van stress tijdens de werken. Deze stress wordt al snel een nachtmerrie wanneer de verwachtingen niet ingelost worden door duidelijke fouten van aannemers, architecten, onderaannemers …

Anderzijds is het voor een aannemer en architect vaak moeilijk om tijdig betaald te worden wanneer het bouwbudget opraakt.

Wat moet u concreet doen wanneer er sprake is van een contractuele wanprestatie, verborgen gebreken of de 10-jarige aansprakelijkheid?

De advocaten binnen het kantoor zullen in elk geval steeds bekijken of er geen minnelijke regeling mogelijk is.

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er gedagvaard worden voor de Rechtbank. Gelet op de techniciteit van de materie zullen betwistingen omtrent bouwen of verbouwen vaak beslecht worden na tussenkomst van een gerechtelijke expert. Deze persoon, aangesteld door de Rechtbank, zal onderzoeken wat er tijdens de werken fout is gegaan en wie hiervoor aansprakelijk is, hoe de problemen opgelost kunnen worden en hoeveel dat zal kosten.

Bijstand van een advocaat tijdens deze procedure is absoluut geen overbodige luxe.

De advocaten binnen het kantoor hebben reeds jaren ervaring in het aannemingsrecht.

Naast het bouwrecht, bieden wij u ook de nodige expertise aan op het vlak van problemen inzake uw onroerend goed. Of het nu betrekking heeft op koop-verkoop, huur en leasing van onroerend goed, dan wel het algemeen huurrecht, handelshuur en woninghuur, het kantoor zal u ook hier met de nodige gedrevenheid kunnen bijstaan. Ook voor geschillen inzake mede-eigendom en andere zakelijke rechten (geschillen omtrent eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht …) kunt u steeds bij ons terecht.

Concreet kunt u dus bij ons terecht voor de volgende zaken:

 • Aannemingsrecht in het algemeen
 • Algemeen huurrecht, handelshuur, woninghuur (incl. nakijken en opstellen overeenkomst)
 • (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, bezit, opstal, erfpacht enz.
 • Appartementsrecht
 • Koop en verkoop van onroerend goed

Zoekt u een advocaat in de omgeving van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een (preventieve) adviesverlening aangaande bovenstaande materies. Wij raden onze cliënten namelijk steeds aan om hun contracten eerst preventief te laten nalezen door een advocaat, en dit om eventuele toekomstige problemen of discussies te vermijden. Voorkomen is beter dan genezen.

Voorafgaandelijk aan de bouw of verbouwing van uw woning of bedrijfsruimte zal u veelal moeten beschikken over een stedenbouwkundige vergunning (binnenkort omgevingsvergunning). Daarbovenop kan de exploitatie van uw bedrijf onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht (geïntegreerd in de omgevingsvergunning).

Het indienen en het uiteindelijk verkrijgen van zo’n vergunning is een intensief proces, waarbij er rekening moet worden gehouden met een kluwen van technische regelgeving en voorschriften.

Ook hiervoor kan u een beroep doen op ons kantoor. Zo adviseren wij u voorafgaandelijk in begrijpbare en klare taal over de vergunningsplicht en de vergunbaarheid van uw project. Zulk advies laat u toe om concreet en correct de slaagkansen van uw project en de daartoe te volgen procedure in te schatten. Het kantoor zal u vervolgens bijstaan bij het doorlopen van uw aanvraagprocedure en de nodige contacten met de bevoegde ambtenaren voor u verzorgen. U zal daarenboven steeds een beroep op ons kunnen doen in het kader van eventuele navolgende beroepsprocedures.

Daarnaast kan u als omwonende geconfronteerd worden met projecten van een derde of planinitiatieven van een overheid. U wenst tijdig en correct de impact van het project of planinitiatief op uw eigendom te kunnen inschatten? Het kantoor maakt voor u een inschatting van de impact en adviseert u in begrijpbare en klare taal over de mogelijk te ondernemen stappen en procedures.

Concreet kunt u bij ons terecht voor de volgende zaken:

 • Adviesverlening en bijstand bij tot het bekomen van verkavelings-, stedenbouwkundige- en milieuvergunningen (binnenkort omgevingsvergunning)
 • Het indienen van bezwaren in het kader van een openbaar onderzoek (vergunningen en ruimtelijke plannen)
 • Het voeren van administratieve beroepsprocedures met betrekking tot verkavelings-, stedenbouwkundige- en milieuvergunningen
 • Procedures voor de Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken en hoven met betrekking tot ruimtelijke plannen, vergunningen, stakingsbevelen, milieustakingsvorderingen en aansprakelijkheidsvorderingen
 • Bijstand en verdediging inzake milieu- en stedenbouwmisdrijven
 • Bijstand inzake bodemkwesties

U wordt als ondernemer onvermijdelijk geconfronteerd met onbetaalde facturen. Dit heeft niet enkel gevolgen voor uw eigen liquiditeiten, doch ook voor uw administratie en uw dagelijkse werking. Het versturen van rappels en het opvolgen van betalingen neemt veel tijd in beslag, tijd die u anders zou kunnen besteden mochten uw schuldenaars hun betalingsverplichtingen tijdig en correct nakomen.

Ons kantoor kan u op dat vlak professioneel bijstaan. Wij nemen het invorderen van onbetaalde facturen geheel voor onze rekening zodat uw administratie hier niet meer mee belast wordt. Er zal getracht worden om het aantal openstaande facturen tot een minimum te herleiden, wat onmiddellijk positieve gevolgen zal hebben voor uw cashflow. Vanzelfsprekend worden de nalatigheidsinteresten en het eventueel verschuldigd schadebeding conform uw algemene voorwaarden mee opgenomen in de invordering.

Daarnaast geven wij u ook nog tips over de do’s en don’ts omtrent de opvolging van onbetaalde facturen.

De tegenzijde van de invordering is het verweer tegen geldinvorderingen.

De advocaten binnen het kantoor weten dat het zeer belangrijk is om kort op de bal te spelen: hoe nauwkeuriger de dossiers opgevolgd worden, hoe sneller de betalingen zullen volgen, of des te beter kan het verweer tegen geldinvorderingen worden gevoerd. Deze punctuele en snelle opvolging zal uw onderneming enkel maar ten goede komen.

Indien u meer informatie wenst over onze werking of indien u vrijblijvend een gesprek wenst met de advocaten van het kantoor, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Handelsrecht is het recht van de handelaar. Ondernemingsrecht is ruimer, en bevat ook de non-profit.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het ondernemingsrecht vallen zijn:

 • Het opstellen en nalezen van contracten (algemene voorwaarden, agentuur, huur, …) en het begeleiden of opvolgen van de onderhandelingen
 • Discussies over de nakoming van contracten
 • Begeleiding van de oprichting van vennootschappen of verenigingen
 • Vennootschapsrechtelijke discussies, zoals bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissement en opschorting van betaling

Sociaal recht en arbeidsrecht worden dikwijls door elkaar gebruikt. Nochtans is het sociaal recht in ruime zin zeker tweeledig: enerzijds is er het sociaal zekerheidsrecht en anderzijds het arbeidsrecht. Vandaar ‘sociaal recht en arbeidsrecht’.

Onder het sociaal recht komen dan alle sociale voorzieningen en in het bijzonder de beroepen die bij de arbeidsrechtbank kunnen worden ingesteld tegen een negatieve beslissing van de RVA, de mutualiteit … Het arbeidsrecht is, voor ons kantoor, beperkt tot de arbeidsovereenkomsten.

Het beslagrecht en hypotheken is niet alleen het werkterrein van de gerechtsdeurwaarder of de notaris, maar ook het terrein van de advocaat. Het is immers het sluitstuk van het proces, en gaat om de regels om een gelijk af te kunnen dwingen, of na te kijken of de rechtsregels daarbij niet worden geschonden. Het gaat bovendien om ‘bewaring’, waarbij voorafgaand aan een proces beslag wordt gelegd om te voorkomen dat uw schuldenaar goederen tijdens het proces nog laat verdwijnen.

Beslagrecht kent veel formaliteiten en fatale termijnen die zelfs het verval van het beslag als gevolg hebben. Soms is de tussenkomst van een advocaat ook in de wet verplicht.

Het contracten- en overeenkomstenrecht houdt zich bezig met de duur en de beëindiging van allerlei overeenkomsten. Er zijn de algemene regels die in het burgerlijk wetboek zijn uitgewerkt en voor alle overeenkomsten kunnen worden ingeroepen, maar er zijn ook de regels die betrekking hebben op bepaalde overeenkomsten zoals de koop, de ruil, de lastgeving enzovoort of die zelfs in bijzondere wetten zoals de consumentenkoop zijn uitgewerkt.

Het opstellen en beoordelen van overeenkomst behoort tot onze praktijk, en als de overeenkomst niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd door de ander, is er nood aan advies of, pas als het niet anders kan, de stap naar de rechtbank.

Schuldbemiddeling is eigenlijk niet hetzelfde als een collectieve schuldenregeling. Als men zich tot een advocaat wendt voor ‘schuldbemiddeling’ dan wordt er echter wel altijd een collectieve schuldenregeling bedoeld.

Wij begeleiden clIënten bij hun aanvraag om een collectieve schuldenregeling, en eens de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar heeft aangesteld, leveren wij advies en bijstand aan cliënten die onder een collectieve schuldenregeling staan. Alhoewel de schuldbemiddelaar, die doorgaans ook een advocaat is, zal nagaan of de schulden correct zijn en er geen onwettige kosten aangerekend worden, kan een collectieve schuldenregeling er nooit toe leiden dat alimentatieschulden, geldboeten en schadevergoedingen (wegens letselschade) ooit zal worden kwijtgescholden. Deze schulden vergen nog altijd de tussenkomst van de rechtbank, en uiteraard heeft iedereen die een collectieve schuldenregeling overweegt, dan nog altijd recht op de beste verdediging.

Sportrecht is een speciale discipline en vooral erg ruim. Het is een verzamelnaam. Het omvat alle regels die bij juridische problemen in en rond de sport kunnen opduiken. Bij een transfer rijzen vragen rond de geldigheid van het reglement, het contractenrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingen- en verblijfsrecht. De sportbeoefenaar of atleet kan worden disciplinair worden vervolgd, door zijn eigen sportfederatie, door de Vlaamse overheid (doping) of zelfs voor de rechter worden gebracht. Sponsors vragen om een degelijk contract, zij betalen maar verwachten return en willen kunnen uitstappen als het tegenvalt.

Sportrecht gaat niet alleen over de atleet, de speler maar ook over zijn club. De club sluit overeenkomsten met de overheid, met haar atleten of spelers, met trainers en begeleiders, met sponsors … Soms gaat het om standaardcontracten, maar af en toe zijn er speciale clausules nodig. Sportrecht omvat ook een flinke dosis aansprakelijkheidsrecht. Ongevallen tijdens wedstrijden worden gedekt door bijzondere verzekeringen, via de club of de sportfederatie, of zelfs de Vlaamse overheid. Ongevallen tijdens trainingen op de weg nemen echter een bijzondere plaats in.

Vennootschappen en verenigingen zijn een onderdeel van het ondernemingsrecht. De klemtoon ligt hier bij de oprichting, de beëindiging, de organisatie van de leiding, de uittrede of de overdracht van de aandelen.

Ons team van advocaten, met elk hun eigen specialisatie, staat voor u klaar in de volgende materies

Burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, schade recht

Wat indien mijn wagen schade heeft opgelopen door een diepe put in de weg? Wat indien mijn kinderen schade aanrichten? Wat indien ik vermoed dat mijn arts een medische fout heeft begaan? Wat indien ik schade heb opgelopen door een fout in een product? Wat indien ik een ongeval heb gehad op het werk?

Dit zijn allemaal vragen en problemen waarmee u in het dagelijkse leven te maken kunt krijgen.

Wij zullen u met de nodige expertise en kennis bijstaan om deze vragen en problemen op te lossen. Bovendien werken wij nauw samen met technische raadslieden, die doorgaans tevens een opleiding hebben genoten van gerechtelijk expert. Vakkennis en specialisatie is dan ook zeer prominent aanwezig.

Concreet kunt u bij ons terecht voor volgende zaken:

 • Behandelingen van schadedossiers in het algemeen
 • Letselschade
 • Productaansprakelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Dossiers betreffende verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regresvordering
 • Preventief advies en nazicht verzekeringspolissen (incl. de algemene voorwaarden)

Strafrecht

Welke rechten heb ik als slachtoffer? Kan ik als slachtoffer een strafonderzoek of een strafprocedure opstarten? Welke rechten heb ik als dader in het kader van een lopend strafonderzoek? Kan ik als dader nog een gunst verkrijgen? Hoe verloopt de uitvoering van een straf in de praktijk? Wat indien ik de opgelegde geldboete niet in eenmaal kan betalen?

Het strafrecht kent bijzonder veel nuances en uitzonderingen. Bovendien is de procedure van het strafrecht verschillend van die van andere rechtstakken. Of u nu slachtoffer bent in een zaak, dan wel een verdachte, inverdenkinggestelde of beklaagde, wij zullen u met de nodige expertise bijstaan.

Wij zullen uw dossier steeds met de nodige zorg opvolgen en behartigen.

 • Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbanken
 • Strafrechtelijke verdediging in alle strafrechtelijke aangelegenheden (vanaf aanhouding, het strafrechtelijk onderzoek, de raadkamer tot wanneer de zaak wordt opgeroepen)
 • Burgerlijke partijstelling voor de verschillende strafrechtbanken
 • Sociaal en economisch strafrecht
 • Stedenbouw– en milieustrafrecht
 • Internering (inclusief zittingen voor de Commissie bescherming Maatschappij e.d.)
 • Strafuitvoering (ook in het kader van de strafuitvoeringsrechtbanken en probatiecommissie)
 • Cassatie in strafzaken.

Bemiddeling in familiale zaken

In familiale zaken (verblijfsregeling kinderen, onderhoudsbijdragen, echtscheiding …) is het vaak financieel en emotioneel beter om een gerechtelijke procedure te vermijden. Daarom biedt ons kantoor de mogelijkheid van bemiddeling aan. Ons kantoor beschikt over een erkend familiaal bemiddelaar die u kan helpen om een geschil tussen twee of meerdere personen op te lossen en tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. De bemiddelaar treedt dan niet op in zijn hoedanigheid van advocaat, maar wel als een onpartijdig en neutraal persoon. De bemiddelaar helpt de partijen om hun beslissingen te analyseren en uit te werken, doch maakt zelf nooit zelf beslissingen. De voornaamste taak van een bemiddelaar is dus om de communicatie tussen partijen te herstellen. Bij een bemiddeling zal er sprake zijn van een “win-win” situatie, vermits de belangen van elke partij in rekening worden gebracht en elke partij het gevoel zal hebben dat hij gehoord werd.

Een eventueel akkoord zal op papier gezet worden door de bemiddelaar en desgevallend bekrachtigd worden door de Rechtbank.

Een ander voordeel van bemiddeling is dat dit vrijgesteld is van btw, dit in tegenstelling tot wanneer u een advocaat onder de arm dient te nemen voor een gerechtelijke procedure. Bovendien worden de kosten van bemiddeling vaak gedeeld door het aantal partijen (mits onderling akkoord kan hier evenwel van afgeweken worden).

Familierecht en familiaal vermogensrecht

Familierecht is een term die vele ladingen dekt.
Hieronder een opsomming van de materies waarin het kantoor u met de nodige expertise kan bijstaan.

 • Het aangaan en beeindigen van partnerrelaties:
  1. U wil trouwen of gaan samenwonen? Wat zijn de voor- en nadelen?
  2. U bent gehuwd en u wil scheiden of uw partner wenst uit de echt te scheiden?
  3. U bent feitelijk of wettelijk samenwonend maar jullie wegen scheiden en u wil regelingen maken met uw partner?
  4. Wat met de persoonlijke en gemeenschappelijke schulden?
  5. Wat met de schenkingen die u tijdens het huwelijk mocht ontvangen?
  6. U heeft nood aan een onderhoudsbijdrage van uw ex-partner?
 • Een regeling voor de kinderen:
  1. U heeft bij gezinsproblemen nood aan voorlopige maatregelen aangaande de kinderen (ouderlijk gezag, verblijfsregeling, financiële regeling …) of de gezinswoning?
  2. Voor welke verblijfsregeling kiest u best naargelang de leeftijd van de kinderen?
  3. U mag als ouder uw kind niet zien van de andere ouder?
  4. Wat is een correcte alimentatie voor de kinderen?
  5. De andere ouder betaalt zijn alimentatie voor de kinderen niet?
 • Afstamming en adoptie:
  1. U wil uw kind erkend zien, hoe gaat u best te werk?
  2. U wil een kind erkennen? Hoe gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?
  3. U wil het vaderschap van een kind betwisten?
  4. U denkt aan adoptie?
 • De rechten van grootouders:
  1. U mag als grootouder uw kleinkind niet zien daar u geen omgangsrecht heeft?
 • Nalatenschappen en vermogensplanning:
  1. U gaat erven en twijfelt of u de erfenis zou verwerpen? Hoe gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?
  2. U bent verwikkeld in een erfeniskwestie?
  3. U meent dat het testament van de overledene niet het laatste en dus niet het juiste testament is?
  4. U wenst uw partner veilig te stellen in geval van uw overlijden?
  5. U wenst te hertrouwen, wat zijn de gevolgen hiervan voor kinderen uit een vorige relatie?
  6. U wil uw nalatenschap regelen om discussie te vermijden ten tijde van uw overlijden tussen vb. uw kinderen en uw nieuwe partner?
  7. U wil uw vermogen plannen en uw successie optimaliseren?
 • Bekwaamheid van de persoon:
  1. U wil iemand onder bewind laten plaatsen omdat deze niet (meer) voor zichzelf of zijn goederen kan zorgen?
  2. U dreigt onder bewind te worden geplaatst en bent niet akkoord?

Wordt u geconfronteerd met voormelde vragen en zoekt u een advocaat in de omgeving van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, contacteer dan gerust ons kantoor om een afspraak vast te leggen. Wij helpen u graag verder.

Samen met u zullen wij uw specifieke situatie bekijken en de mogelijkheden bespreken.

Er zal steeds afgetast worden of een minnelijke oplossing tot de mogelijkheden behoort, indien dit niet het geval is, zullen uw belangen voor de rechtbank worden verdedigd.

Jeugdrecht

Bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de jeugdrechtbank, correctionele rechtbank, bevoegde instellingen etc. in dossiers waarin de minderjarige dient te worden beschermd in het kader van een verontrustende opvoedingssituatie alsook in dossiers waarin de minderjarige een als misdrijf omschrijven feit zou hebben gepleegd.

Zoekt u hiervoor een advocaat in de omgeving van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, neem dan zeker contact met ons op.

Onroerend goed (o.a. aannemingsrecht) en huurrecht

Wanneer u bouwt of verbouwt, hoopt u uiteraard dat alles volgend plan verloopt. Soms is dit echter niet het geval, en is er al snel sprake van stress tijdens de werken. Deze stress wordt al snel een nachtmerrie wanneer de verwachtingen niet ingelost worden door duidelijke fouten van aannemers, architecten, onderaannemers …

Anderzijds is het voor een aannemer en architect vaak moeilijk om tijdig betaald te worden wanneer het bouwbudget opraakt.

Wat moet u concreet doen wanneer er sprake is van een contractuele wanprestatie, verborgen gebreken of de 10-jarige aansprakelijkheid?

De advocaten binnen het kantoor zullen in elk geval steeds bekijken of er geen minnelijke regeling mogelijk is.

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er gedagvaard worden voor de Rechtbank. Gelet op de techniciteit van de materie zullen betwistingen omtrent bouwen of verbouwen vaak beslecht worden na tussenkomst van een gerechtelijke expert. Deze persoon, aangesteld door de Rechtbank, zal onderzoeken wat er tijdens de werken fout is gegaan en wie hiervoor aansprakelijk is, hoe de problemen opgelost kunnen worden en hoeveel dat zal kosten.

Bijstand van een advocaat tijdens deze procedure is absoluut geen overbodige luxe.

De advocaten binnen het kantoor hebben reeds jaren ervaring in het aannemingsrecht.

Naast het bouwrecht, bieden wij u ook de nodige expertise aan op het vlak van problemen inzake uw onroerend goed. Of het nu betrekking heeft op koop-verkoop, huur en leasing van onroerend goed, dan wel het algemeen huurrecht, handelshuur en woninghuur, het kantoor zal u ook hier met de nodige gedrevenheid kunnen bijstaan. Ook voor geschillen inzake mede-eigendom en andere zakelijke rechten (geschillen omtrent eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht …) kunt u steeds bij ons terecht.

Concreet kunt u dus bij ons terecht voor de volgende zaken:

 • Aannemingsrecht in het algemeen
 • Algemeen huurrecht, handelshuur, woninghuur (incl. nakijken en opstellen overeenkomst)
 • (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, bezit, opstal, erfpacht enz.
 • Appartementsrecht
 • Koop en verkoop van onroerend goed

Zoekt u een advocaat in de omgeving van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een (preventieve) adviesverlening aangaande bovenstaande materies. Wij raden onze cliënten namelijk steeds aan om hun contracten eerst preventief te laten nalezen door een advocaat, en dit om eventuele toekomstige problemen of discussies te vermijden. Voorkomen is beter dan genezen.

Milieu-, stedenbouw- en omgevingsrecht

Voorafgaandelijk aan de bouw of verbouwing van uw woning of bedrijfsruimte zal u veelal moeten beschikken over een stedenbouwkundige vergunning (binnenkort omgevingsvergunning). Daarbovenop kan de exploitatie van uw bedrijf onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht (geïntegreerd in de omgevingsvergunning).

Het indienen en het uiteindelijk verkrijgen van zo’n vergunning is een intensief proces, waarbij er rekening moet worden gehouden met een kluwen van technische regelgeving en voorschriften.

Ook hiervoor kan u een beroep doen op ons kantoor. Zo adviseren wij u voorafgaandelijk in begrijpbare en klare taal over de vergunningsplicht en de vergunbaarheid van uw project. Zulk advies laat u toe om concreet en correct de slaagkansen van uw project en de daartoe te volgen procedure in te schatten. Het kantoor zal u vervolgens bijstaan bij het doorlopen van uw aanvraagprocedure en de nodige contacten met de bevoegde ambtenaren voor u verzorgen. U zal daarenboven steeds een beroep op ons kunnen doen in het kader van eventuele navolgende beroepsprocedures.

Daarnaast kan u als omwonende geconfronteerd worden met projecten van een derde of planinitiatieven van een overheid. U wenst tijdig en correct de impact van het project of planinitiatief op uw eigendom te kunnen inschatten? Het kantoor maakt voor u een inschatting van de impact en adviseert u in begrijpbare en klare taal over de mogelijk te ondernemen stappen en procedures.

Concreet kunt u bij ons terecht voor de volgende zaken:

 • Adviesverlening en bijstand bij tot het bekomen van verkavelings-, stedenbouwkundige- en milieuvergunningen (binnenkort omgevingsvergunning)
 • Het indienen van bezwaren in het kader van een openbaar onderzoek (vergunningen en ruimtelijke plannen)
 • Het voeren van administratieve beroepsprocedures met betrekking tot verkavelings-, stedenbouwkundige- en milieuvergunningen
 • Procedures voor de Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken en hoven met betrekking tot ruimtelijke plannen, vergunningen, stakingsbevelen, milieustakingsvorderingen en aansprakelijkheidsvorderingen
 • Bijstand en verdediging inzake milieu- en stedenbouwmisdrijven
 • Bijstand inzake bodemkwesties

Invorderingen

U wordt als ondernemer onvermijdelijk geconfronteerd met onbetaalde facturen. Dit heeft niet enkel gevolgen voor uw eigen liquiditeiten, doch ook voor uw administratie en uw dagelijkse werking. Het versturen van rappels en het opvolgen van betalingen neemt veel tijd in beslag, tijd die u anders zou kunnen besteden mochten uw schuldenaars hun betalingsverplichtingen tijdig en correct nakomen.

Ons kantoor kan u op dat vlak professioneel bijstaan. Wij nemen het invorderen van onbetaalde facturen geheel voor onze rekening zodat uw administratie hier niet meer mee belast wordt. Er zal getracht worden om het aantal openstaande facturen tot een minimum te herleiden, wat onmiddellijk positieve gevolgen zal hebben voor uw cashflow. Vanzelfsprekend worden de nalatigheidsinteresten en het eventueel verschuldigd schadebeding conform uw algemene voorwaarden mee opgenomen in de invordering.

Daarnaast geven wij u ook nog tips over de do’s en don’ts omtrent de opvolging van onbetaalde facturen.

De tegenzijde van de invordering is het verweer tegen geldinvorderingen.

De advocaten binnen het kantoor weten dat het zeer belangrijk is om kort op de bal te spelen: hoe nauwkeuriger de dossiers opgevolgd worden, hoe sneller de betalingen zullen volgen, of des te beter kan het verweer tegen geldinvorderingen worden gevoerd. Deze punctuele en snelle opvolging zal uw onderneming enkel maar ten goede komen.

Indien u meer informatie wenst over onze werking of indien u vrijblijvend een gesprek wenst met de advocaten van het kantoor, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Handelsrecht en ondernemingsrecht

Handelsrecht is het recht van de handelaar. Ondernemingsrecht is ruimer, en bevat ook de non-profit.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het ondernemingsrecht vallen zijn:

 • Het opstellen en nalezen van contracten (algemene voorwaarden, agentuur, huur, …) en het begeleiden of opvolgen van de onderhandelingen
 • Discussies over de nakoming van contracten
 • Begeleiding van de oprichting van vennootschappen of verenigingen
 • Vennootschapsrechtelijke discussies, zoals bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissement en opschorting van betaling

Sociaal recht en arbeidsrecht

Sociaal recht en arbeidsrecht worden dikwijls door elkaar gebruikt. Nochtans is het sociaal recht in ruime zin zeker tweeledig: enerzijds is er het sociaal zekerheidsrecht en anderzijds het arbeidsrecht. Vandaar ‘sociaal recht en arbeidsrecht’.

Onder het sociaal recht komen dan alle sociale voorzieningen en in het bijzonder de beroepen die bij de arbeidsrechtbank kunnen worden ingesteld tegen een negatieve beslissing van de RVA, de mutualiteit … Het arbeidsrecht is, voor ons kantoor, beperkt tot de arbeidsovereenkomsten.

Beslagrecht en hypotheken

Het beslagrecht en hypotheken is niet alleen het werkterrein van de gerechtsdeurwaarder of de notaris, maar ook het terrein van de advocaat. Het is immers het sluitstuk van het proces, en gaat om de regels om een gelijk af te kunnen dwingen, of na te kijken of de rechtsregels daarbij niet worden geschonden. Het gaat bovendien om ‘bewaring’, waarbij voorafgaand aan een proces beslag wordt gelegd om te voorkomen dat uw schuldenaar goederen tijdens het proces nog laat verdwijnen.

Beslagrecht kent veel formaliteiten en fatale termijnen die zelfs het verval van het beslag als gevolg hebben. Soms is de tussenkomst van een advocaat ook in de wet verplicht.

Contracten- en overeenkomstrecht

Het contracten- en overeenkomstenrecht houdt zich bezig met de duur en de beëindiging van allerlei overeenkomsten. Er zijn de algemene regels die in het burgerlijk wetboek zijn uitgewerkt en voor alle overeenkomsten kunnen worden ingeroepen, maar er zijn ook de regels die betrekking hebben op bepaalde overeenkomsten zoals de koop, de ruil, de lastgeving enzovoort of die zelfs in bijzondere wetten zoals de consumentenkoop zijn uitgewerkt.

Het opstellen en beoordelen van overeenkomst behoort tot onze praktijk, en als de overeenkomst niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd door de ander, is er nood aan advies of, pas als het niet anders kan, de stap naar de rechtbank.

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is eigenlijk niet hetzelfde als een collectieve schuldenregeling. Als men zich tot een advocaat wendt voor ‘schuldbemiddeling’ dan wordt er echter wel altijd een collectieve schuldenregeling bedoeld.

Wij begeleiden clIënten bij hun aanvraag om een collectieve schuldenregeling, en eens de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar heeft aangesteld, leveren wij advies en bijstand aan cliënten die onder een collectieve schuldenregeling staan. Alhoewel de schuldbemiddelaar, die doorgaans ook een advocaat is, zal nagaan of de schulden correct zijn en er geen onwettige kosten aangerekend worden, kan een collectieve schuldenregeling er nooit toe leiden dat alimentatieschulden, geldboeten en schadevergoedingen (wegens letselschade) ooit zal worden kwijtgescholden. Deze schulden vergen nog altijd de tussenkomst van de rechtbank, en uiteraard heeft iedereen die een collectieve schuldenregeling overweegt, dan nog altijd recht op de beste verdediging.

Sportrecht

Sportrecht is een speciale discipline en vooral erg ruim. Het is een verzamelnaam. Het omvat alle regels die bij juridische problemen in en rond de sport kunnen opduiken. Bij een transfer rijzen vragen rond de geldigheid van het reglement, het contractenrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingen- en verblijfsrecht. De sportbeoefenaar of atleet kan worden disciplinair worden vervolgd, door zijn eigen sportfederatie, door de Vlaamse overheid (doping) of zelfs voor de rechter worden gebracht. Sponsors vragen om een degelijk contract, zij betalen maar verwachten return en willen kunnen uitstappen als het tegenvalt.

Sportrecht gaat niet alleen over de atleet, de speler maar ook over zijn club. De club sluit overeenkomsten met de overheid, met haar atleten of spelers, met trainers en begeleiders, met sponsors … Soms gaat het om standaardcontracten, maar af en toe zijn er speciale clausules nodig. Sportrecht omvat ook een flinke dosis aansprakelijkheidsrecht. Ongevallen tijdens wedstrijden worden gedekt door bijzondere verzekeringen, via de club of de sportfederatie, of zelfs de Vlaamse overheid. Ongevallen tijdens trainingen op de weg nemen echter een bijzondere plaats in.

Vennootschappen en verenigingen

Vennootschappen en verenigingen zijn een onderdeel van het ondernemingsrecht. De klemtoon ligt hier bij de oprichting, de beëindiging, de organisatie van de leiding, de uittrede of de overdracht van de aandelen.

Doorheen de jaren werd een full-service expertise opgebouwd specifiek voor familiale problemen die tevens een bijzondere aandacht vergen voor uw financiële en vennootschapsrechtelijke belangen.
Carl en Annelies Keirsmaekers bieden u een full-service expertise voor uw familiaalrechtelijke problemen - echtscheiding, overlijden, adoptie, een dergelijke meer - waarbij uw financiële en vennootschapsrechtelijke situatie eveneens de nodige aandacht krijgt.

Wij zoeken naar een oplossing op maat waarbij uw bedrijf niet het slachtoffer wordt van uw echtscheiding of conflicten bij de (erfrechtelijke) opvolging.

Carl Keirsmaekers staat hierbij garant met een jarenlange ervaring in het personen- en familierecht en met zijn ervaring op vennootschapsrechtelijk vlak als curator. Annelies Keirsmaekers biedt hierbij de perfecte aanvulling met een grote interesse in vennootschapsrecht en vermogensplanning.

Ondernemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen kunnen rekenen op een volledige behartiging van al hun belangen.